BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska

Ogłoszenie nr 510123665-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

Gmina Biała Piska: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541309-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12-230  Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail e.zyskowska@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Or.ZP.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Podstawowe pojęcia użyte do określenia przedmiotu zamówienia: 1. Papier – należy przez to rozumieć odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (15 01 01, 20 01 01). 2. Szkło – należy przez to rozumieć odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (15 01 07, 20 01 02). 3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –należy przez to rozumieć odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40). 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy przez to rozumieć odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi: warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia (20 01 08, 20 02 01), 5. Popiół - popioły z domowych palenisk (odpady komunalne, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99). 6. Odpady zmieszane – do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 7. Niesegregowane odpady komunalne – odpady odbierane łącznie z jednego pojemnika, niesegregowane odpady, które będą klasyfikowane przez RIPOK (20 03 01). 8. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady np. meble. Odpady wielkogabarytowe będą klasyfikowane przez RIPOK (20 03 07). 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*). 10. Zużyte opony – należy przez to rozumieć pochodzące od mieszkańców zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe. Zużyte opony będą klasyfikowane przez RIPOK (16 01 03). 11. RIPOK – należy przez to rozumieć Regionalną Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o. w Siedliskach, wskazaną w Załączniku do Uchwały nr XXIII/524/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 jako instalacji, w której odbywać się będzie zagospodarowanie powstających w regionie odpadów komunalnych. 12. Raport miesięczny – należy przez to rozumieć wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe sporządzającego raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do „Eko-Mazury” w Siedliskach odpadów z podziałem na kody. 3.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska takich jak: a) papier, tektura (15 01 01, 20 01 01), b) szkło (15 01 07, 20 01 02), c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40), d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 01 08, 20 02 01) e) odpady niesegregowane (zmieszane) (20 03 01), f) popiół/żużel (20 01 99), g) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), h) zużyte opony (16 01 03), i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36*, 20 01 21*, 20 01 23*). Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (sektorów): a) Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 779, Ø Liczba gospodarstw domowych – 159, Ø Obiekty użyteczności publicznej - świetlice wiejskie – 5, place zabaw – 5, Ø Sklepy – 2, Ø Kaplice – 1, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 5, Ø Trasa około 29 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 114,42 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. b) Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 604, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Placówki szkolno - wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarze parafialne – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP) – 4, place zabaw – 4, Ø Sklepy - 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 3, Ø Trasa około 52 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 76,94 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. c) Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 619, Ø Liczba gospodarstw domowych – 157, Ø Hotel – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 6, place zabaw – 5, Ø Sklepy – 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 2, Ø Plaża miejska Ruda – Jezioro Roś (maj – październik), Ø Nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Ruda i Giętkie, około 26, Ø Trasa około 70 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 181,67 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. d) Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 665, Ø Liczba gospodarstw domowych – 159, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) - 4, place zabaw – 4, Ø Kosze przy przystankach autobusowych - 2, Ø Trasa około 57 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 112,26 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. e) Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 609, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 2, place zabaw – 4, Ø Kaplica – 1, Ø Sklepy – 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 2, Ø Trasa około 51 km, Ø Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Nitki około 2, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 189,65 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. f) Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 1 141, Ø Liczba gospodarstw domowych – 398, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) -1, place zabaw – 1, Ø Sklepy – 5, Ø Jednostka Wojskowa wraz z terenem poligonu, Ø Kosze przy przystankach autobusowych oraz kosze uliczne – 14, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik), Ø Trasa około 26 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 1 078,34 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Bemowo Piskie: • budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, Ø budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier – co 2 tygodnie, § Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, § Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie. Jednostka Wojskowa – od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. • pojemniki KP-7 z terenu Jednostki Wojskowej – 5 razy w tygodniu, • pojemniki P 1100 z terenu Jednostki Wojskowej – 5 razy w tygodniu, • pojemniki P 1100 z poligonu (magazyn, strzelnica) – częstotliwość wywozu identyczna jak dla zabudowy wielorodzinnej. Częstotliwość odbioru 5 frakcji (1. papier, 2. szkło, 3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 4. odpady ulegające biodegradacji, 5. odpady niesegregowane (zmieszane)) będzie ustalana na podstawie rzeczywistych potrzeb Jednostki Wojskowej. Szacowana ilość pojemników KP 7 do wywiezienia z Jednostki Wojskowej do 100 szt. miesięcznie. W 2020 roku możliwa jest zmiana warunków zamówienia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Jednostki Wojskowej wynikająca z planowanego zastąpienia kontenerów KP 7 pojemnikami typu 1100 L. g) Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 495, Ø Liczba gospodarstw domowych – 96, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remizy OSP) – 2, place zabaw – 5, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 5, Ø Trasa około 65 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 177,89 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne –1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. h) Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 956, Ø Liczba gospodarstw domowych – 206, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kaplica – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 7, Ø Sklepy - 3. Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 6, Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 152,18 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. i) Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 493, Ø Liczba gospodarstw domowych – 102, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 6, Ø Sklepy – 3, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 7, Ø Nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Sokoły Jeziorne około 39 Ø Plaża miejska miejscowość Sokoły Jeziorne (maj – październik), Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 181,99 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. j) Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 3994, Ø Liczba gospodarstw domowych – 1229, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 5, Ø Kościół – 1, Ø Plebania – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Cmentarz parafialny – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) – 2, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości przy ul. Sikorskiego, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 12, Ø Targowisko miejskie - 1, Ø Remizy OSP – 1, Ø Sklepy około – 30, Ø Sklep Dyskont Biedronka – 1, Ø Punkty gastronomiczne – 4, Ø Warsztaty samochodowe – 4, Ø Stacje paliw – 2, Ø Kosze uliczne – 98, place zabaw – 5, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik) oraz przedsiębiorstwa, Ø Trasa około 25 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 776,88 Mg. Ø Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska- miasto: • budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, • budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier – co 2 tygodnie, § Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, § Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie. k) Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 1 372, Ø Liczba gospodarstw domowych – 377, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kościoły – 1, Ø Cmentarze komunalne – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik) – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (Sołeckie Centrum Kultury, remiza OSP) – 2, place zabaw – 2, Ø Sklepy – 7, Ø Przychodnia lekarska – 1, Ø Targowisko - 1, Ø Kosze uliczne – 18, Ø Tereny niezamieszkałe (przedsiębiorstwa) Ø Trasa około 25 km Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 350,54 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów - miejscowość Drygały: • budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, • budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier – co 2 tygodnie, § Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, § Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie, Ø Nadleśnictwo Drygały - częstotliwość wywozu identyczna jak dla zabudowy wielorodzinnej. UWAGA ! Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowanie za odebranie innych (większych) wielkości. Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie za obsługę dodatkowych punktów. Zaleca się, aby przed przygotowaniem oferty Wykonawcy szczegółowo sprawdzili w terenie warunki wykonania zamówienia, zweryfikowali ilości kilometrów, rodzaj zabudowań itp. 3.1 Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla EKO-MAZURY Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj.: Gmina Biała Piska. 3.2 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l do 1100 l, KP 5 i KP 7 oraz w workach o pojemności od 30 l do 120 l. 3.3 Wykonawca stworzy możliwość zaopatrzenia właściciela posesji w worki, pojemniki lub kontenery w formie wydzierżawienia lub sprzedaży. Koszt sprzedaży worków i pojemników lub dzierżawy pojemników i kontenerów nie może być wliczony w cenę zamówienia i podlega indywidualnemu rozliczeniu pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny dostarczonych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. 3.4 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów, w każdej ilości nagromadzonych odpadów, a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.). 3.5 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy pojemnika Wykonawca udostępni nowy pojemnik bez uszkodzeń i wad w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wykonawca powinien być ubezpieczony na taką ewentualność. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.), Uchwały Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych oraz aktualnego Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i małych opon – 2 razy w okresie trwania umowy w formie tzw. ,,wystawki’’ bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości w miesiącach: wrzesień 2019 r. oraz maj 2020 r. 3.8 Zbieranie oraz transport odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła musi odbywać się pojazdem bez funkcji kompaktowania. 3.9 Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, zawierać nazwy miejscowości i ulic, z których będzie realizowany odbiór i transport odpadów komunalnych oraz wskazywać terminy odbierania poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości. 3.10 Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram na cały okres realizacji umowy, który następnie przekaże Zamawiającemu. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. 3.11 Wykonawca, po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiającego, ma obowiązek na własny koszt dostarczyć harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego oraz aneksu do umowy. Zaktualizowany harmonogram, Wykonawca również ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości. 3.12 W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym bądź w dniu następnym nie będącym dniem wolnym od pracy. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości lub za małej liczbie pojemników / worków w przypadku nieruchomości niezamieszkałej. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną. Z informacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do zaistniałej sytuacji. Informacje muszą być przekazane pocztą elektroniczną lub pisemnie w ciągu 2 dni roboczych. 3.14 Wykonawca nie może łączyć trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Biała Piska, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach. 3.15 W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, który winien zrealizować zaplanowaną trasę zgodną z Harmonogramem. 3.16 Wykonawca musi dysponować wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbą pojazdów, z uwzględnieniem podziału na pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych w sposób niesegregowany (zmieszany) oraz pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Wykonawca zapewnia na etapie realizacji Usługi taką liczbę i rodzaj pojazdów do odbioru odpadów komunalnych jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z odbiorem odpadów komunalnych istniejących na poszczególnych nieruchomościach. 3.17 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.18 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów: w okresach świat kościelnych (Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Wszystkich Świętach) i państwowych jak również długich weekendów oraz w okresie letnim poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 3.19 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na terenie szkół z Gminy Biała Piska w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 3.20 Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego odbioru odpadów komunalnych: a) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego do godz. 12:00 i odbierze odpady tego samego dnia; b) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego po godz. 12:00 i odbierze odpady najpóźniej w dniu następnym; c) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o awaryjnym odbiorze odpadów drogą elektroniczną. 3.21 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.). 3.22 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.23 Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy: a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowców, ładowaczy. b) Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ) i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 3.24 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.25 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże login i hasło dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia możliwością wygenerowania raportu. W przypadku braku możliwości wygenerowania raportu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu na każde żądanie Zamawiającego. 3.26 Obowiązkiem Wykonawcy jest udostępnienie pojazdów w celu dokonania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3.27 Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego za pomocą e-maila, pisma, rozmowy telefonicznej o sytuacjach, które mogą mieć wpływ na nieprawidłową realizacje zamówienia. 3.28 W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 3.29 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą: a) Zestawienie dokumentów ważenia oraz kopii dowodów ważenia. b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627). c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem w/w Rozporządzenia i przekazywał Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: a) Część I (Sektor I) obejmujący miejscowości: Bełcząc, Kowalewo, Mikuty, Długi Kąt, Kózki, Szkody Kolonia, Szkody, Radysy, Sokoły

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16956.23
Waluta PLM

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BIALZUK s.c.
Email wykonawcy: bialzuk@adres.pl
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
Kod pocztowy: 12-230
Miejscowość: Biała Piska
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75816.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: b) Część II (Sektor II) obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej i jedynej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty.

 

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Część III (Sektor III) obejmujący miejscowości: Kolonia Kawałek, Kaliszki, Orłowo, Giętkie, Ruda, Zabielne, Oblewo

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18491.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Koma Ełk Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 53913.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53913.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Część IV (Sektor IV) obejmujący miejscowości: Sulimy, Nowe Drygały, Iłki, Zalesie, Klarewo, Myszki, Zaskwierki, Dąbrówka Drygalska

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21390.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BIALZUK s.c.
Email wykonawcy: bialzuk@adres.pl
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
Kod pocztowy: 12-230
Miejscowość: Biała Piska
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95644.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Część V (Sektor V) obejmujący miejscowości: Pogorzel Mała, Pogorzel Wielka, Nitki, Monety, Rakowo Małe

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18585.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Koma Ełk Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 58320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: Część VI (Sektor VI) obejmujący miejscowość: Bemowo Piskie

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144361.85
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BIALZUK s.c.
Email wykonawcy: bialzuk@adres.pl
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
Kod pocztowy: 12-230
Miejscowość: Biała Piska
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 169200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: Część VII (Sektor VII) obejmujący miejscowości: Konopki, Kolonia Konopki, Kruszewo, Lisy, Dmusy, Lipińskie

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13083.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Koma Ełk Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 62389.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62389.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 8   

NAZWA: Część VIII (Sektor VIII) obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej i jedynej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty.

 

 

CZĘŚĆ NR: 9   

NAZWA: Część IX (Sektor IX) obejmujący miejscowości: Myśliki, Wojny, Włosty, Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokoły Jeziorne

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13096.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Koma Ełk Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 53904.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53904.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 10   

NAZWA: Część X (Sektor X) obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej i jedynej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty.

 

 

CZĘŚĆ NR: 11   

NAZWA: Część XI (Sektor XI) obejmujący miejscowość: Drygały

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29428.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BIALZUK s.c.
Email wykonawcy: bialzuk@adres.pl
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska
Kod pocztowy: 12-230
Miejscowość: Biała Piska
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Data powstania: środa, 19 cze 2019 08:28
Data opublikowania: środa, 19 cze 2019 08:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 10:33
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 328 razy