BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Sprawozdanie

Informacja z działalności Burmistrza Białej Piskiej i realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej Piskiej w okresie od 29 września do 07 listopada 2005r.
W okresie między sesyjnym realizacja zadań własnych i zleconych gminie przedstawia się następująco:

Wydalem zarządzenia w sprawach dotyczących:
1.zmiany budżetu gminy na 2005 r.
2.ustalenia dnia wolnego od pracy (31.10.2005 r.- odpracowanie 19.11.2005 r.)
3.zmiany Zarządzenia Nr 85/2005 z dnia 12 września 2005 r.
w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
4.wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Bialej Piskiej
5.ogloszenia konkursu na stanowiska urzędnicze w Urzedzie
Miejskim w Bialej Piskiej (kierowca służbowego samochodu osobowego i podinspektor)

W okresie sprawozdawczym:
1. przeprowadzono dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2.w Urzędzie Miejskim w Bialej Piskiej miala miejsce kontrola archiwum zakładowego.
Kontrolę przeprowadzilo Archiwum Państwowe w Suwalkach.

I z zakresu ochrony przeciwpożarowej

1. dokonywano rozliczeń z zużycia paliwa i olei przez pojazdy pożarnicze, sprzęt specjalistyczny, który był używany przy pożarach i innych zdarzeniach.

2. Prowadzono bieżący nadzór i kontrolę nad eksploatacją samochodów pożarniczych i motopomp i innym sprzętem specjalistycznym w który są wyposażone jednostki OSP.

3. Sporządzono informację dotyczącą wykorzystywania środków finansowych pochodzących z budżetu gminy a przeznaczonych na utrzymanie jednostek OSP. Dokonano pełnej analizy wykorzystania tychże środków na posiedzeniu Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP za okres do 30 września 2005 r.

4. Dokonywano bieżących rozliczeń z zużytego paliwa przez służbowy samochód

W zakresie rolnictwa

- na terenie całej gminy w wylosowanych 18 gospodarstwach rolnych dokonano
badania plonów głównych ziemiopłodów ze zbiorów 2005 r. Badanie polegało na zasadzie zadawanych pytań rolnikowi i otrzymywaniu danych dotyczących powierzchni upraw
i uzyskanych plonów. Ponadto w każdym z tych gospodarstw dokonano szacunkowego zbilansowania przychodów i rozchodów w masie głównych ziemiopłodów tj. ziemniaków
w układzie roku gospodarczego 2005/2006.

Dokonywano szacowania plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w układzie całej gminy, szacunek powierzchni plonów i zbiorów upraw ogrodniczych i sadowniczych w gospodarstwach rolnych szacunek III wynikowy.

Sporządzono 22 wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Zawarto 24 umowy dzierżawy zgodnie z wykazami nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.
Rozwiązano 2 umowy dzierżawy.
Sporządzono 2 karty do KRUS.
W terenie dokonano pomiaru działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy.


1) W zakresie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów:

a) Aktualizowano ewidencje i naliczano opłaty roczne dla nowo zawartych umów kupna sprzedaży.
b) Wydawano upomnienia w stosunku do osób fizycznych i prawnych zalegających z opłatami rocznymi.

2) W zakresie zadań z gospodarki leśnej, ochrony przyrody i gospodarki Łowieckiej.
a) Sprawdzenie w terenie zasadności wpływających podań o usunięcie drzew lub krzewów.
b) Przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
Zorganizowanie i przeprowadzenie mediacji o wysokość odszkodowania w oparciu
o wnioski rolników ze wsi Myszki i Zalesie.

3) zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną

a) Analiza aktów notarialnych i decyzji zatwierdzających podział działek gruntu pod katem wzrostu wartości sprzedanych nieruchomości.
b) Postępowanie windykacyjne odnośnie zaległych opłat.

1. Sprzedaż nieruchomości w formie zawartych aktów notarialnych:

a) nieruchomości niezabudowanej numer 775 o powierzchni 562 m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Białej Piskiej przy ul. Cichej
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Stanisława Wilczyńskiego,
b) nieruchomości niezabudowanej numer 776 o powierzchni 557 m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Białej Piskiej przy ul. Cichej
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Stanisława Wilczyńskiego,
c) lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 92 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy Pauliny Borawskiej.

2. Sporządzono kompletną dokumentację oraz ustalono terminy zawarcia aktów notarialnych z nabywcami na sprzedaż następujących nieruchomości:

a) na lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 7 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy Iwony Bogdańskiej.
b) na lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 91 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy Huberta Błachnio.
c) na nieruchomość gruntową numer 195/2 o powierzchni 1581 m2 położoną
wBiałej Piskiej przy ul. Kościuszki 5 w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Tadeusza Okuniewskiego.
d) na nieruchomość niezabudowaną numer 722/13 o powierzchni 530 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Andrzeja Wszeborowskiego
e) na nieruchomość niezabudowaną numer 722/14 o powierzchni 331 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Antoniego Wróblewskiego.
f) Na nieruchomość niezabudowaną numer 722/11 o powierzchni 143 m2 położoną w Białej Piskiej przy ul. Różanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Henryka Ołdakowskiego.

3. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność: Gminy Biała Piska i osób fizycznych.
4. Dokonano szacunku szkód bobrowych na użytkach zielonych na terenie obrębu wsi Konopki i Lisy.
5. Rozpropagowano wśród mieszkańców wsi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi i Wytyczne dla Rolników Utrzymujących Drób w sprawie działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem ptasią grypą.

Inwestycje gminne:
*przygotowano sprawozdania w zakresie realizowanych inwestycji
*nadzorowano inwestycję budowy kanalizacji w Bełczącu
*przygotowano uzupełnienia do wniosku w ramach SPO
*przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wypłacenie transzy pożyczki na budowę kanalizacji w Bełczącu.
*przygotowywano i wydawano wypisy i zaświadczenia z planu zagospodarowania
przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy.
*opiniowano wnioski o zatwierdzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi


Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie przedstawia się następująco:

1. Wydawano na bieżąco:
- postanowienia i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wpisy, zmiany do wpisów oraz likwidację działalności gospodarczej
- decyzje o obowiązku nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2. Przygotowano dokumentację wg. obowiązujących przepisów Akcji Kurierskiej.
3. Wzięto udział w Powiatowym Treningu Akcji Kurierskiej w dniu 29.09.2005r.
w wyniku której ok. 86 % wezwań zostało doręczonych przez kurierów.
4. Sporządzono wykaz i rejestr przedpoborowych.
5. Przeprowadzono rejestrację przedpoborowych w dniach 17 - 19.10.2005r. oraz
sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonej rejestracji.
6. Wzięto udział w dniu 27.10.2005r. w powiatowym treningu wykrywania
i alarmowania w godz. 15.00 - 20.00.

Z zakresu stanowiska ds. ewidencji ludności na bieżąco:
1. Przetwarzano dokumentację dot. spraw meldunkowych i USC.
2. Aktualizowano rejestr wyborców.
3. Wykonano sprawozdawczość za III kwartał 2005 r.dla Krajowego Biura
Wyborczego.
4. Aktualizowano kartoteki pobytu stałego i czasowego.
5. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie
z pobytu stałego.
6. Przygotowano dokumentację dla TBD i MSW Warszawa.
7. Wydawano poświadczenia o stałym i czasowym zameldowaniu.
8. Wydawano poświadczenia dla celów stypendialnych.
9. Współpracowano z organami administracji odnośnie zmian wynikających
z ewidencji ludności.
10. Przygotowano spisy wyborców w wyborach Parlamentarnych i Prezydenckich.


REALIZACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU MIESZKANIOWEJ GOSPODARKI LOKALOWEJ GMINY BIAŁA PISKA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Przyjęto 115 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego rozpatrzono:
- 97 pozytywnie /decyzje o przyznaniu dodatku/
- 4 negatywnie /decyzje odmowne /
- pozostało do rozpatrzenia 14 wniosków
2. Łączna kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych z decyzji ww. okresie - 12 885,03zł
3. Sporządzono listy wypłat dodatków do banku oraz dla poszczególnych zarządców na październik 2005r.

Ogółem wypłacono 74 995,32zł - /557 osób/
w tym:
dla zarządców 57 836,35zł
dla wnioskodawców 17 158,97 zł - /193 osoby/

Podaje się, że od 01 listopada 2005 r. zostało uruchomione Gminne Centrum Informacji z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.
Jest to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej ,,Pierwsza Praca”.
Gminne Centrum Informacji działa na rzecz:
*osób niepracujących
*osób rozpoczynających działalność gospodarczą
*studentów,. Uczniów szkól średnich
*umożliwia dostęp do szerokiej informacji ułatwiając mieszkańcom poruszanie
się po rynku pracy lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

W związku ze Świętem Niepodległości zapraszam Państwa do udziału
w uroczystościach w dniu 11 listopada br. O godz. 19.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej będzie wieczornica poświęcona temu świętu.
Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 14:29
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 14:35
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1693 razy