BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na IX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX  publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IX Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z 29 maja 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Raport o stanie Gminy Biała Piska:
 1. omówienie Raportu o stanie Gminy Biała Piska za 2018 rok.
 2. debata nad Raportem,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Białej Piskiej.

 

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2018 rok:
 1. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy za 2018 r.
 3. opinie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej,
 5. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała Piska za 2018 rok oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2018 r.
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Piskiej z tytułu wykonania budżetu  Gminy Biała Piska za 2018 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 • powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2020-2023.
 • zmiany Uchwały Nr LI/412/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28  listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: wtorek, 11 cze 2019 09:58
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2019 10:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 cze 2019 09:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 95 razy