BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i audytu energetycznego- ul. Kajki 3, Biała Piska

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

 

Znak sprawy 06/ZEC/WM/2019                                                                                                                                                                             Biała Piska, dnia 04.06.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kajki 3 w Białej Piskiej

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Kajki 3 w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie w/w Wspólnoty .

 

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kajki 3

12-230 Biała Piska

NIP 8491578728

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Jan Bąbka

   • Wiesław Brzozowy

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję.

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

 • prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do

akceptacji zamawiającego

 • projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych jeśli będzie wymagana

przepisami prawa budowlanego. Ponadto projekt powinien zawierać charakterystykę

energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części

budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu

sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej .

 • uszczegółowionego projektu budowlano- wykonawczego

 • szczegółowego przedmiaru robót

 • kosztorysu inwestorskiego szczegółowego

 • kosztorysu ślepego

 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • audytu energetycznego – audyt musi spełniać wymagania do przyznania premii termomodernizacyjnej oraz zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wzmagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi.

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w techniczne tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej)

 2. Opracowanie projektowe (projekt budowlany i uszczegółowiony projekt budowlano – wykonawczy) należy wykonać w 5 egzemplarzach , a kosztorys inwestorski szczegółowy, kosztorys ślepy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.

 3. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.

 5. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.

 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

 7. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.

 8. Termin realizacji zamówienia 14 dni od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 9. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie min. :

  - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku – system ETICS

- ocieplenie dachu – STYROPAPA

- wymiana obróbek blacharskich

- przebudowa kominów w części ponad dachem

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną

- przebudowa instalacji odgromowej

- ocieplenie stropu piwnicy – (natryskowa mineralna izolacja termiczna)

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kl. schodowa

- wymiana stolarki okiennej - piwnice

- wykonanie wiatrołapu zamkniętego ( wejście do kl. schodowej)

- modernizacja instalacji c.o.

- wykonanie opaski wokół budynku

- innych prac wynikających z oceny stanu technicznego budynku i niezbędnych do

wykonania w ocenie projektanta.

 

III. Kryterium wyboru oferty :

 

100% - cena

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość opracowania

 

 

 

IV. Wymagane dokumenty

 

 • druk oferty

 • parafowany projekt umowy

 • kopia aktualnych uprawnień projektowych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa

 

 

V. Miejsce , sposób i termon składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.06.2019r. do godz. 11.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 • elektronicznie  e-mail : zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.

 

VI. Załączniki

 

 • druk oferty

 • projekt umowy

 • kopia mapy ewidencyjnej

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. ….........................................................

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 cze 2019 07:53
Data opublikowania: środa, 5 cze 2019 08:19
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 181 razy