BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska – Sektor II, VIII i X

Ogłoszenie nr 555747-N-2019 z dnia 2019-06-03 r.

Gmina Biała Piska: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska – Sektor II, VIII i X
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Piska, krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25 , 12-230  Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, , e-mail e.zyskowska@bialapiska.pl, , faks 874 241 351.
    Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialapiska.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.bialapiska.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.bialapiska.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska – Sektor II, VIII i X
Numer referencyjny: Or.ZP.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podstawowe pojęcia użyte do określenia przedmiotu zamówienia: 1. Papier – należy przez to rozumieć odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (15 01 01, 20 01 01). 2. Szkło – należy przez to rozumieć odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (15 01 07, 20 01 02). 3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –należy przez to rozumieć odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40). 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy przez to rozumieć odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi: warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia (20 01 08, 20 02 01), 5. Popiół - popioły z domowych palenisk (odpady komunalne, inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99). 6. Odpady zmieszane – do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 7. Niesegregowane odpady komunalne – odpady odbierane łącznie z jednego pojemnika, niesegregowane odpady, które będą klasyfikowane przez RIPOK (20 03 01). 8. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady np. meble. Odpady wielkogabarytowe będą klasyfikowane przez RIPOK (20 03 07). 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe (20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21*, 20 01 23*). 10. Zużyte opony – należy przez to rozumieć pochodzące od mieszkańców zużyte opony samochodowe, motocyklowe, rowerowe. Zużyte opony będą klasyfikowane przez RIPOK (16 01 03). 11. RIPOK – należy przez to rozumieć Regionalną Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o. w Siedliskach, wskazaną w Załączniku do Uchwały nr XXIII/524/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 jako instalacji, w której odbywać się będzie zagospodarowanie powstających w regionie odpadów komunalnych. 12. Raport miesięczny – należy przez to rozumieć wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe sporządzającego raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do „Eko-Mazury” w Siedliskach odpadów z podziałem na kody. 3.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska takich jak: a) papier, tektura (15 01 01, 20 01 01), b) szkło (15 01 07, 20 01 02), c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (15 01 06, 15 01 05, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 39, 20 01 40), d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (20 01 08, 20 02 01) e) odpady niesegregowane (zmieszane) (20 03 01), f) popiół/żużel (20 01 99), g) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07), h) zużyte opony (16 01 03), i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36*, 20 01 21*, 20 01 23*). Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: a) Część I - Sektor II obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 604, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Placówki szkolno - wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarze parafialne – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP) – 4, place zabaw – 4, Ø Sklepy - 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 3, Ø Trasa około 52 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 76,94 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. b) Część II - Sektor VIII obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 956, Ø Liczba gospodarstw domowych – 206, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kaplica – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 7, Ø Sklepy - 3. Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 6, Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 152,18 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu. c) Część III - Sektor X obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 3994, Ø Liczba gospodarstw domowych – 1229, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 5, Ø Kościół – 1, Ø Plebania – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Cmentarz parafialny – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) – 2, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości przy ul. Sikorskiego, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 12, Ø Targowisko miejskie - 1, Ø Remizy OSP – 1, Ø Sklepy około – 30, Ø Sklep Dyskont Biedronka – 1, Ø Punkty gastronomiczne – 4, Ø Warsztaty samochodowe – 4, Ø Stacje paliw – 2, Ø Kosze uliczne – 98, place zabaw – 5, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik) oraz przedsiębiorstwa, Ø Trasa około 25 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 776,88 Mg. Ø Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska- miasto: • budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, • budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier – co 2 tygodnie, § Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, § Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie. UWAGA ! Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowanie za odebranie innych (większych) wielkości. Podane powyżej ilości punktów odbioru odpadów mogą ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie za obsługę dodatkowych punktów. Zaleca się, aby przed przygotowaniem oferty Wykonawcy szczegółowo sprawdzili w terenie warunki wykonania zamówienia, zweryfikowali ilości kilometrów, rodzaj zabudowań itp. 3.1 Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k. Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. Należności za dostarczone do stacji odpady dla EKO-MAZURY Sp. z o. o. będzie regulował (płacił) Zamawiający tj.: Gmina Biała Piska. 3.2 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l do 1100 l, KP 5 i KP 7 oraz w workach o pojemności od 30 l do 120 l. 3.3 Wykonawca stworzy możliwość zaopatrzenia właściciela posesji w worki, pojemniki lub kontenery w formie wydzierżawienia lub sprzedaży. Koszt sprzedaży worków i pojemników lub dzierżawy pojemników i kontenerów nie może być wliczony w cenę zamówienia i podlega indywidualnemu rozliczeniu pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny dostarczonych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów. 3.4 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów, w każdej ilości nagromadzonych odpadów, a także odpadów leżących luzem przy pojemnikach lub kontenerach, a także do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu. W przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.). 3.5 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. W przypadku braku możliwości naprawy pojemnika Wykonawca udostępni nowy pojemnik bez uszkodzeń i wad w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wykonawca powinien być ubezpieczony na taką ewentualność. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawa, a w szczególności – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), - ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), - ustawy z dnia 29 maja 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.), Uchwały Nr XXXVIII/340/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała Piska na sektory odbierania odpadów komunalnych oraz aktualnego Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i małych opon – 2 razy w okresie trwania umowy w formie tzw. ,,wystawki’’ bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości w miesiącach: wrzesień 2019 r. oraz maj 2020 r. 3.8 Zbieranie oraz transport odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła musi odbywać się pojazdem bez funkcji kompaktowania. 3.9 Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, zawierać nazwy miejscowości i ulic, z których będzie realizowany odbiór i transport odpadów komunalnych oraz wskazywać terminy odbierania poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości. 3.10 Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram na cały okres realizacji umowy, który następnie przekaże Zamawiającemu. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi. 3.11 Wykonawca, po zatwierdzeniu harmonogramu przez Zamawiającego, ma obowiązek na własny koszt dostarczyć harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego oraz aneksu do umowy. Zaktualizowany harmonogram, Wykonawca również ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości. 3.12 W przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu poprzedzającym bądź w dniu następnym nie będącym dniem wolnym od pracy. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości lub za małej liczbie pojemników / worków w przypadku nieruchomości niezamieszkałej. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną. Z informacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do zaistniałej sytuacji. Informacje muszą być przekazane pocztą elektroniczną lub pisemnie w ciągu 2 dni roboczych. 3.14 Wykonawca nie może łączyć trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Biała Piska, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach. 3.15 W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, który winien zrealizować zaplanowaną trasę zgodną z Harmonogramem. 3.16 Wykonawca musi dysponować wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbą pojazdów, z uwzględnieniem podziału na pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych w sposób niesegregowany (zmieszany) oraz pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Wykonawca zapewnia na etapie realizacji Usługi taką liczbę i rodzaj pojazdów do odbioru odpadów komunalnych jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z odbiorem odpadów komunalnych istniejących na poszczególnych nieruchomościach. 3.17 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 3.18 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach lub okresach wzmożonej intensywności wyrzucania odpadów: w okresach świat kościelnych (Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Wszystkich Świętach) i państwowych jak również długich weekendów oraz w okresie letnim poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 3.19 Wykonawca zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do odbierania odpadów na zgłoszenie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na terenie szkół z Gminy Biała Piska w terminach innych niż przewiduje harmonogram ich odbioru. 3.20 Zamawiający dopuszcza możliwość awaryjnego odbioru odpadów komunalnych: a) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego do godz. 12:00 i odbierze odpady tego samego dnia; b) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego po godz. 12:00 i odbierze odpady najpóźniej w dniu następnym; c) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o awaryjnym odbiorze odpadów drogą elektroniczną. 3.21 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów itp.). 3.22 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.23 Zamawiający stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy: a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowców, ładowaczy. b) Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ) i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 3.24 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę /Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.25 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże login i hasło dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia możliwością wygenerowania raportu. W przypadku braku możliwości wygenerowania raportu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu na każde żądanie Zamawiającego. 3.26 Obowiązkiem Wykonawcy jest udostępnienie pojazdów w celu dokonania kontroli przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3.27 Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego za pomocą e-maila, pisma, rozmowy telefonicznej o sytuacjach, które mogą mieć wpływ na nieprawidłową realizacje zamówienia. 3.28 W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 3.29 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą: a) Zestawienie dokumentów ważenia oraz kopii dowodów ważenia. b) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627). c) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem w/w Rozporządzenia i przekazywał Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513100-7

90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-07-01   lub zakończenia: 2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: a) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska (art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w formie decyzji przez starostę lub inny podmiot uprawniony organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą wymogi określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości usytuowanej w odległości do 60 km od granicy administracyjnej Gminy Biała Piska. b) Dysponuje pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy: Ø co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych (selektywnych, niesegregowanych (zmieszane)) z mechanizmem załadowczym i funkcją kompaktującą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony, Ø co najmniej jeden pojazd, przystosowany do przewozu kontenerów typu KP o pojemności 5,5 -10m³, Ø co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów wielkogabarytowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 tony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – (załącznik nr 3 do SIWZ),

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: – aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w formie decyzji przez starostę lub inny podmiot uprawniony organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, – oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzone przez Burmistrza Białej Piskiej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podaniem numeru rejestrowego (załącznik nr 7 do SIWZ), – oświadczenie dotyczące bazy magazynowo – transportowej (załącznik nr 6 do SIWZ), – wykaz sprzętu (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się istotne zmiany umowy: a) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, c) zmiana Podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, d) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, e) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiany wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Sektor II obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Sektor II obejmujący miejscowości: Kukły, Szymki, Kumielsk, Cwaliny, Cwalinki, Jakuby, Gruzy, Grodzisko, Guzki (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców– 604, Ø Liczba gospodarstw domowych – 140, Ø Placówki szkolno - wychowawcze – 1, Ø Kościoły i kaplice – 1, Ø Cmentarze parafialne – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie, remiza OSP) – 4, place zabaw – 4, Ø Sklepy - 2, Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 3, Ø Trasa około 52 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 76,94 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Sektor VIII obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Sektor VIII obejmujący miejscowości: Kożuchy Małe, Komorowo, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 956, Ø Liczba gospodarstw domowych – 206, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 1, Ø Kaplica – 1, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (świetlice wiejskie) – 4, place zabaw – 7, Ø Sklepy - 3. Ø Kosze przy przystankach autobusowych – 6, Ø Trasa około 40 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 152,18 Mg, Ø Częstotliwość wywozu odpadów: • Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, • Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Sektor X obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III - Sektor X obejmujący miejscowości: Miasto Biała Piska i Kolonia Zatorze (według danych z 31 marca 2019 r.) Ø Liczba mieszkańców – 3994, Ø Liczba gospodarstw domowych – 1229, Ø Placówki szkolno-wychowawcze – 5, Ø Kościół – 1, Ø Plebania – 1, Ø Cmentarz komunalny – 1, Ø Cmentarz parafialny – 1, Ø Obiekty sportowe (Boisko Orlik, Stadion Miejski) – 2, Ø Obiekty użyteczności publicznej – (M-GOK, Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości przy ul. Sikorskiego, Banki, Poczta, MGOPS, Oczyszczalnia ścieków, Stacja uzdatniania wody, Przychodnia lekarska, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 12, Ø Targowisko miejskie - 1, Ø Remizy OSP – 1, Ø Sklepy około – 30, Ø Sklep Dyskont Biedronka – 1, Ø Punkty gastronomiczne – 4, Ø Warsztaty samochodowe – 4, Ø Stacje paliw – 2, Ø Kosze uliczne – 98, place zabaw – 5, Ø Tereny niezamieszkałe (ogrody działkowe kwiecień – październik) oraz przedsiębiorstwa, Ø Trasa około 25 km, Ø Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy – 776,88 Mg. Ø Częstotliwość wywozu odpadów Biała Piska- miasto: • budynki jednorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe oraz szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – co 2 tygodnie, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz na 2 miesiące, natomiast od 1 października do 31 maja - 1 raz w miesiącu, • budynki wielorodzinne, tereny niezamieszkałe: § Papier – co 2 tygodnie, § Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe – 1 raz w tygodniu, § Szkło kolorowe i bezbarwne – 1 raz w miesiącu, § Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu, § Popiół/ żużel – od 1 czerwca do 30 września – 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 października do 31 maja – co 2 tygodnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2019 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2019 13:49
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 197 razy