BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/306/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r , Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu skargi Pracowników Obsługi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kumielsku - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Uznać za niezasadną skargę złożoną przez Pracowników Obsługi Szkoły Podstawowej w Kumielsku na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kumielsku.

§2

Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr XXX(306)05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2005r.
U Z A S A D N I E N I E

Skarżący pracownicy Obsługi Szkoły Podstawowej w Kumielsku pani Anna Gromadzka, pani Krystyna Kuliś, pan Jan Gromadzki w swoim piśmie - skardze z dnia 23.11.2004 roku skierowanym do Rady Miejskiej w Białej Piskiej skarżą się na sposób działania i postawę dyrektor szkoły pani Wiesławy Siemion w stosunku do nich jak i innych użytkowników szkoły.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej Piskiej Uchwałą Nr XXVIII/279/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.
Rada Miejska w Białej Piskiej po zapoznaniu się ze skargą, wyjaśnieniem pisemnym z dnia 19 listopada 2004 roku pana Burmistrza MiG Biała Piska, z pismem Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku z dnia 04.11.2004r., oświadczeniami rodziców dzieci oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej stwierdza.

Pan Jan Gromadzki nie jest w chwili obecnej pracownikiem Obsługi Szkoły Podstawowej w Kumielsku. Był zatrudniony jako pracownik sezonowy na stanowisku palacza od 01.10.2004r. do 01.11.2004r.
Pani Krystyna Kuliś od 09.11.2004r. do chwili obecnej jest na zwolnieniu lekarskim.
Pani Anna Gromadzka została zwolniona z pracy w trybie dyscyplinarnym 13.12.2004r., była pracownikiem Obsługi Szkoły Podstawowej w Kumielsku od 01.10.2003 roku. Swoją sprawę dotyczącą zwolnienia z pracy w trybie dyscyplinarnym skierowała do sądu pracy.
W dniu złożenia skargi tylko pani Anna Gromadzka wykonywała swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę. Pan Gromadzki podpisując się pod skargą nie był pracownikiem obsługi w szkole podstawowej w Kumielsku i nie powinien podpisać się jako jej pracownik.
Do skargi zostały dołączone dwa oświadczenia rodziców dzieci dotyczące zastraszania i bicia ucznia oraz uderzenia w twarz. Z treści oświadczeń wynika, że zdarzenia miały miejsce w 2002 i 2003 roku.
Rodzice wycofali złożone oświadczenia, uczynili to w formie pisemnej w dniu 18 stycznia 2005r.
Po zbadaniu wszystkich wątków skargi Komisja stwierdza, że napięta i niezdrowa sytuacja zaistniała w szkole w miesiącu październiku i trwała w miesiącu listopadzie. Przyczyną nieporozumień, kłótni pomiędzy pracownikami obsługi a dyrektorką szkoły były wzmożone prace porządkowych po remoncie szkoły w miesiącu wrześniu, które wykonywały panie sprzątaczki, jak również fakt nie przedłużenia umowy dla pana Gromadzkiego na stanowisku palacza. Z wyjaśnień nauczycieli wynika, że również i nauczyciele po godzinach wykonywali prace porządkowe w klasach, aby jak najszybciej rozpoczęć zajęcia w wyremontowanych izbach lekcyjnych. Po rozmowach przeprowadzonych z nauczycielami (5 nauczycieli składało wyjaśnienia) Komisja stwierdza, że klimat w szkole zmienił się na lepsze od miesiąca grudnia – stycznia.

Nauczyciele nie byli świadkami zaistniałych zajść pomiędzy pracownikami obsługi a dyrektorką szkoły jedynie słyszeli głośne, podniesionym tonem prowadzone rozmowy. Nie potwierdzili przytoczonych w skardze negatywnych, agresywnych i wulgarnych zachowań pani Wiesławy Siemion dyrektorki szkoły w Kumielsku.

Palacze centralnego ogrzewania, którzy są zatrudniani sezonowo wykonywali prace dodatkowe na terenie szkoły w sezonie grzewczym jak również poza sezonem, ale w zamian za te prace dyrektorka udzielała im dni wolnych. Pan Jan Cudakiewicz jak również pan Jan Gromadzki wrażali zgodę na taki stan rzeczy. Nigdy z tego powodu nie wnosili skarg do organu nadzoru.

Przekazanie i podpisanie umowy o prace na stanowisku palacza z panem Gromadzkim miało miejsce w terminie późniejszym niż dzień podjęcia pracy z powodu unikania przez pana Gromadzkiego dyrektorki.

Świadczenia z funduszu socjalnego były wypłacane pracownikom szkoły zgodnie z „Regulaminem korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Kumielsku”. Pan Gromadzki w terminie późniejszym otrzymał 150 złoty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Skład osobowy Komisji Socjalnej określony w rozdziale II Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Kumielsku pt. Postanowienia ogólne w punkcie 3 nie precyzuje, iż pracownicy obsługi obligatoryjnie wchodzą w skład Komisji Świadczeń Socjalnych, lecz iż 4 osobowa Komisja powoływana przez dyrektora szkoły składa się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej i obsługi ( w tym członka Związku Zawodowego) . Zgodnie z tym zapisem pracownicy obsługi mieli prawo wskazania swojego przedstawiciela również spoza pracowników zatrudnionych na stanowisku obsługi, mógł być nim członek Związku Zawodowego, jak również nauczyciel.
W celu uniknięcia niejasności w interpretacji tego zapisu Rada wnioskuje o doprecyzowania tego zapisu w Regulaminie Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Kumielsku.


W takiej sytuacji Rada Miejska w Białej Piskiej uznała, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uznania skargi za zasadną.
Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 13:46
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 13:48
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 2013 razy