BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na VIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) z w o ł u j ę VIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 29 maja 2019 r. /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności 
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska,
 3. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 4. przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 5. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny za  rok 2018 r.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: wtorek, 21 maj 2019 14:14
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2019 14:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 maj 2019 07:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 481 razy