BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BIRG.6733.6.2019

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Jarosława Wysockiego, ul. Stroma 1F/2, 15-662 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 08-05-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działce o numerze geodezyjnym 1002/3 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski, na działkach o numerach geodezyjnych 792, 808 w obrębie ewidencyjnym Nitki, gmina Biała Piska, powiat piski. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Nitki, Drygały,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: środa, 8 maj 2019 10:57
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 maj 2019 14:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 290 razy