BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie nr PBI.6733.7.2019

o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM że na wniosek Pana Andrzeja Kamińskiegoul. Transportowa 14/22, 15-399 Białystok
działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie,
26-04-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 2/4, 3/6, 4/1, 4/4, 5/4, 12, 14/48, 15, 17,
18/2, 19/1, 20/2, 20/9, 21/1, 21/3, 22/2, 22/3, 22/5, 22/13, 22/14, 22/15, 23/7, 25/3, 25/4, 27, 42/1, 42/3
w obrębie ewidencyjnym Kukły, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać
w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9
w godzinach 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Kukły,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej                               
    www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: piątek, 26 kwi 2019 13:04
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2019 13:14
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 447 razy