BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2019.7

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 38 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1678 N DK nr 58 (Biała Piska – ul. Piłsudskiego) – Dmusy – granica powiatu – (Rożyńsk Wielki), wydane zostało postanowienie z dnia 24-04-2019 r. znak: BiRG.6220.1.2019.5 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Konopki, Kruszewo, Lisy, Myszki, Dmusy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: środa, 24 kwi 2019 08:45
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 08:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2019 10:57
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 244 razy