BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2019

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Macieja Czerwonko - reprezentującego Elektryczną Pracownię Projektowo-Inwestycyjną GRID Maciej Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 25-03-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 41/6, 41/7, 27, 41/4, 42/4 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl


Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 15:26
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 15:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 kwi 2019 14:33
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 368 razy