BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2019

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Tomasza Surowiec reprezentującego TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., O/Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w dniu 25-03-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 o długości ok. 400m wraz z sześcioma złączami kablowymi nN.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 323, 324/5, 324/13, 324/14, 324/8, 324/3, 324/7, 324/11, 324/12, 325, 332, 378, 281, 276, 275, 324/9, 324/10 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 15:23
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 15:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 kwi 2019 14:33
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 336 razy