BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2019

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Tomasza Surowciec reprezentującego TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., O/Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w dniu 18-03-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 - długość ok. 260m. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 20/107, 20/108, 20/102, 20/98, 20/38, 19/12, 20/118, 20/9 w obrębie ewidencyjnym Bemowo Piskie, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Bemowo Piskie,
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2019 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2019 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 kwi 2019 12:15
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 205 razy