BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2019

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Piotra Krasowskiego reprezentującego Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o., ul. Bitwy Białostockiej 8, 15-103 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 13-03-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV składającej się z linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowych nn-0,4kV i złączy kablowych nn-0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 71/2, 68 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska, na działkach o numerach geodezyjnych 204/1, 204/2, 255, 135, 257/3, 254/1, 117, 118, 119, 121, 134, 133/1, 133/2, 132, 123/2, 123/1, 131, 125, 127, 227, 130, 129, 254/2, 168/1, 172/2, 172/1, 168/4, 168/3, 167/11, 166/7, 126, 173, 175, 115, 128, 261, 174, 277, 29/2, 27, 224/2, 26/1, 114/1, 128, 29/1, 24, 30, 112, 113, 114/2, 223, 31, 32, 111, 110, 34/2, 33, 108, 109, 34/1, 107/1, 106, 107/2, 107/3, 36, 35, 39/7, 39/3, 38/2, 38/4, 38/5, 37, 97, 98, 260, 259/1, 101, 102, 116, 136, 137, 138, 105/1, 103, 104/1, 139, 140, 141, 142/2, 143, 229, 88, 84/2, 84/1, 144 w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Bełcząc, Szkody,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 13 mar 2019 14:52
Data opublikowania: środa, 13 mar 2019 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 kwi 2019 12:21
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 244 razy