BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE PBI.6733.7.2019

znak sprawy:

PBI.6733.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek:

Pana Andrzeja Kamińskiego

działającego w imieniu

PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie,

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

z dnia 27-02-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV.

Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 2/4, 3/6, 4/1, 4/4, 5/4, 12, 14/48, 15, 17, 18/2, 19/1, 20/2, 20/9, 21/1, 21/3, 22/2, 22/3, 22/5, 22/13, 22/14, 22/15, 23/7, 25/3, 25/4, 27, 42/1, 42/3 w obrębie ewidencyjnym Kukły, gmina Biała Piska.

W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 700-1500  (tel. /87/ 424 13 63).

Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:

Urząd Miejski w Białej Piskiej,

Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Kukły,
  • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - bialapiska.pl.

                                                                                                                                        

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 11 mar 2019 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 11 mar 2019 09:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 612 razy