BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Jarosława Wysockiego, ul. Stroma 1F/2, 15-662 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 25-02-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza kablowego nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji na działce o numerze geodezyjnym 1002/3 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski, na działkach o numerach geodezyjnych 792, 808 w obrębie ewidencyjnym Nitki, gmina Biała Piska, powiat piski. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00  (tel. /87/ 424 13 63). Uwagi i wnioski prosimy składać na adres:
Urząd Miejski w Białej Piskiej,
Pl. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowościach Drygały, Nitki,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Grzegorz Pałdyna
Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 6 mar 2019 14:54
Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 10:00
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 219 razy