BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania

Do zakresu działania Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych należą:

 

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej i ich usunięcia,
 2. wnioskowanie do Burmistrza o skład miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
 3. realizacja zadań przy pomocy miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego:
  • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
  • realizowanie procedur i programów zarządzania w czasie stanu klęski żywiołowej,
  • opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego,
  • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu,
  • przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
  • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
 4. współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji pomiędzy urzędami, instytucjami, zakładami pracy i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
 5. współpraca ze społecznymi organizacjami ratowniczymi, charytatywnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi na obszarze Gminy,
  a na ich wniosek lub za zgodą tych podmiotów koordynacja ich działalności,
 6. wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w przypadku gdy siły i środki, którymi dysponuje Burmistrz są niewystarczające,
 7. prowadzenie zadań Miasta w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych,
 8. przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym,
 9. w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, dokonywanie kontroli stacji paliw prowadzących detaliczną sprzedaż paliw na terenie Gminy w zakresie przestrzegania ograniczeń sprzedawanych odbiorcom paliw na podstawie wydanych im upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w określonym czasie, przestrzeganie ograniczeń lub zakazu sprzedaży paliw do zbiorników innych niż zbiorniki paliwowe zamontowane w sposób trwały w pojazdach
 10. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji na przeprowadzenie imprez masowych,

 

W zakresie obrony cywilnej:

 1. ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością
  w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze funkcjonujące na terenie Gminy, ocena stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie Gminy, a przede wszystkim:
  • ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych z terenu Gminy przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
  • opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej,
  • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ostrzegania o zagrożeniach,
  • organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  • organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  • planowanie i zapewnienie ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  • zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
  • integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb sanitarno-epidemiologicznych
   i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  • kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
  • przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
  • wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy,
  • tworzenie i przygotowanie do działań formacji obrony cywilnej na potrzeby Gminy, nadzór nad organizacją i szkoleniem utworzonych formacji w zakładach pracy,
  • przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na zniszczonym obszarze,
  • planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
  • planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  • organizowanie i nadzór nad wykonywaniem przez jednostki organizacyjne Gminy, zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
  • wyznaczanie osób na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
  • nakładanie obowiązków i realizacja zagadnień z zakresu powszechnej samoobrony,
  • podejmowanie działań celem zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych w przypadku zagrożenia,
  • opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej, mających wpływ na realizację zadań OC.

 

W zakresie spraw obronnych i wykonywania powszechnego obowiązku obrony:

 1. opracowanie i aktualizacja nakazanych przepisami dokumentów oraz realizacja określonych
  w nich zadań:
 • planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
 • planu organizacji stanowiska kierowania w stałej siedzibie oraz jego przemieszczenie na zapasowe miejsce pracy,
 • planu rozwinięcia służby „Stałego Dyżuru”,
 • planu rozwinięcia akcji kurierskiej, doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,
  1. planowanie i realizacja obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  2. prowadzenie prac reklamacyjnych,
  3. prowadzenie rejestracji mężczyzn i kobiet kończących w danym roku kalendarzowym 18 lat,
  4. organizacja i udział w kwalifikacji wojskowej,
  5. przygotowanie niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, organizacja zastępczych miejsc szpitalnych oraz dystrybucja tabletek jodowych,
  6. orzekanie w sprawach wojskowych o:
 • konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny,
 • uznaniu za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • pokryciu należności i opłat mieszkaniowych,
  1. współpraca ze Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  2. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego.
  3. Obsługa Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biała Piska

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych
  w Urzędzie,
 2. aktualizacja planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne
  w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 3. podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych z klauzulą „zastrzeżone”,
 4. realizacja działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.
Data powstania: wtorek, 5 mar 2019 11:54
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2019 11:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 193 razy