BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2019.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Pawła Wysockiego reprezentującego Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki, ul. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz działającego w imieniu Powiatowego Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1678 N DK nr 58 (Biała Piska – ul. Piłsudskiego) – Dmusy – granica powiatu – (Rożyńsk Wielki).
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 90/3, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, 89/17, 89/9, 66/13, 36, 89/19, 89/8, 88/3, 88/4, 88/5, 68/15, 68/30, 84/1, 68/19, 68/11, 84/2, 68/10, 84/3, 83/3, 68/9, 73/2, 73/1, 75/12, 74/5, 72, 74/4, 35/7, 35/11, 35/12, 38/2, 35/13, 37/1, 37/3, 35/9, 35/10, 37/4, 31/4, 31/8, 31/7, 31/10, 31/11, 31/3, 35/5, 35/6, 34, 32/2, 32/1 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto, na działkach o numerach geodezyjnych 104, 101, 103, 105, 102, 98, 24, 188, 106, 94, 92, 186, 107, 91, 108, 90, 183, 109, 84, 88, 87, 213, 77/2, 76, 85, 75, 80, 81, 82, 74, 22, 23, 25, 9, 10, 11, 8 w obrębie ewidencyjnym Konopki, gmina Biała Piska, na działkach o numerach geodezyjnych 205/4, 517, 194/1, 194/2, 193/1, 193/2, 192/1, 192/2 w obrębie ewidencyjnym Kożuchy, gmina Biała Piska, na działkach o numerach geodezyjnych 73, 99, 75/3, 75/1, 75/4, 74, 98, 67, 161, 120, 100, 101/2, 101/3, 101/4, 160/2, 102/2, 103/3, 103/2, 160/1, 159/1, 159/2, 158, 157, 104, 92, 106, 156, 155, 107/6, 154, 153, 110, 111, 152, 151, 112/4, 150, 149, 148, 146, 147, 115, 114, 116/2, 145/2, 145/1, 118, 119, 144, 143, 121, 122, 142, 141, 139/2, 123/1, 123/2, 128/2, 138, 125/3, 126, 127 191/2 w obrębie ewidencyjnym Kruszewo, gmina Biała Piska, na działkach o numerach geodezyjnych 518, 181/1, 180, 60/1, 117, 59/1, 74, 59/2, 59/3, 83, 81/1, 61, 54, 63, 73/1, 119, 20, 19, 18, 17/1, 64, 65/2, 65/3, 67/2, 67/1, 16/2, 22/1, 103, 12/3, 12/4, 68/2, 12/5, 68/1, 68/3, 12/6, 12/7, 69, 11/1, 11/2, 70, 71, 72, 73/2, 5, 4, 1/3, 1/1 w obrębie ewidencyjnym Lisy, gmina Biała Piska, na działkach o numerach geodezyjnych 177, 176/2, w obrębie ewidencyjnym Myszki, gmina Biała Piska, 217, 129/1, 130/1, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 519, 185/3, 176/1, 239, 212, 83, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1 , 94, 95, 96, 97, 184/2, 128, 213, 184/1, 520, 145/3, 156, 145/1, 157, 145/5, 146/9, 225/3, 158, 155/1, 160/1, 155/2, 146/3, 159/3, 161, 146/5, 146/1, 162/2, 153, 163, 152/1, 152/2, 164, 165, 151, 227, 178, 150/1, 150/2, 179, 125, 210, 47/1, 47/2, 181, 225/4, 180/3, 182, 47/4, 47/5, 41, 180/4, 42, 183, 43, 225/1, 215, 215, 205, 36, 216, 90/2, 507/2, 603, 602, 507/1 w obrębie ewidencyjnym Dmusy, gmina Biała Piska.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Konopki, Kruszewo, Lisy, Myszki, Dmusy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 10:13
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 10:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 mar 2019 07:34
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 195 razy