BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.19.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Piotra Filimoniuka reprezentującego „ADA VIT – EŁK” Sp. z o.o., Konieczki 16, 19-300 Ełk, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 15-02-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej 0,4/0,23 kV wraz ze złączem kablowym. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 57, 71/1, 71/2, 72, 115, 117 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 12:44
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 mar 2019 08:37
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 119 razy