BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.18

zmiana decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art.  38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się strony, że w dniu 12-02-2019 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750, na działkach o nr geod. 141, 161/1, 362/3 (obręb Orłowo), 35, 21/1, 17/2, 94/1, 91 (obręb Zabielne), gmina Biała Piska”. Zgodnie z wnioskiem o zmianę decyzji, zmiana polega na ujęciu do zakresu przedsięwzięcia działek drogowych nr 94/1, 91 (obręb Zabielne), gmina Biała Piska. Z treścią decyzji oraz z zebraną w sprawie dokumentacją w tym, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Orłowo, Zabielne.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 08:30
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 08:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 mar 2019 08:37
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 109 razy