BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wymianę leżaka z.w.u. w piwnicy - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 1, DRYGAŁY , 12-230 Biała Piska

Wymiana leżaka z.w.u.

 

Znak sprawy 02/ZEC/WM/2019                                                                                                                                                Biała Piska, dnia 11.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie robót pn.: „Wymiana leżaka z.w.u. w piwnicy – ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY, 12-230 Biała Piska ”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w m. DRYGAŁY przy ul. Mickiewicza 1, zaprasza do złożenia ofert na wymianę leżaka z.w.u. w piwnicy w budynku ww. Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa DRYGAŁY

ul. Mickiewicza 1

12-230 Biała Piska

NIP 849-15-02-197

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Jan Bąbka

   • Wiesław Brzozowy

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę i udzieloną gwarancję .

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana leżaka z.w.u. w piwnicy – ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY, 12-230 Biała Piska ” (dot. części wspólnych)

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem :

  1. Zakres robót obejmuje:

2.1.1 Demontaż i montaż rurociągu stalowego ocynkowanego

   1. Demontaż i montaż zaworów przelotowych

   2. Przebicie i zamurowanie przebić w ścianach

   3. Izolacja rurociągów otulinami Thermeflex FRZ- jednowarstwowymi gr. 9 mm

Szczegółowy opis i zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót

  1. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia.

  3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć kosztorys ofertowy,

opracowany w oparciu o zakres podany w pkt.2 ppkt 2.1

  1. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł.

  2. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia .

  3. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez kierownika robót.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj.

       • kierownikiem robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji wodociągowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

 

  1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

  2. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

  3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 grudnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)

  4. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

 

 1. Termin wykonania zamówienia :

  Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2019r.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (Załącznik nr 1 ).

b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt.2

  d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) Opłacona polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł.

f) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) kierownikiem robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej zał. nr 5

g) Parafowany wzór umowy

h) kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o zakres podany w pkt.2 ppkt 2.1

i) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

 

 

Sposób przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe

spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.

7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Wymiana leżaka z.w.u. w piwnicy – ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY, 12-230 Biała Piska ” oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :

Wymiana leżaka z.w.u. w piwnicy – ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY, 12-230 Biała Piska ”

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

 

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , ustali cenę oferty. w oparciu o zakres podany w pkt.2 ppkt 2.1. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inwestora.

 

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-

 • koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .6 )

 • koszty podłączenia do instalacji elektrycznej i wodociągowej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

 1. Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 2. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 4 ).

 4. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.

9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

 

 1. Ocena ofert .

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę i udzieloną gwarancję.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2019r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 

9. Zakończenie postępowania :

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.

 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Oświadczenie Wykonawcy

3/ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia

4/ Przedmiar robót

5/ Projekt umowy

 

 

Przedmiar robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 , 12-230 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2019 10:09
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2019 10:18
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 434 razy