BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Kościuszki 8 Biała Piska

 

Znak sprawy 02/ZEC/WM/2019                                                                                                                                                         Biała Piska, dnia 08.02.2019r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego

przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Kościuszki 8, w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego

w/w Wspólnoty Mieszkaniowej:

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 8,

12-230 Biała Piska

NIP 849-14-79-877

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Jan Bąbka

   • Wiesław Brzozowy

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o cenę , referencje i udzieloną gwarancję .

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : „ Remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego

przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej”

 1. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem :

  1. Zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową

DACH

 • rozbiórka starego pokrycia dachowego

 • rozbiórka lukarny od strony frontowej

 • rozebranie elementów więźby dachowej: łat i deskowania oraz częściowy demontaż krokwi nie nadających się do dalszego użytkowania,

 • uzupełnienie i wzmocnienie więźby dachowej elementami konstrukcyjnymi,

 • rozebranie rynien,

 • rozebranie rur spustowych,

 • rozebranie obróbek blacharskich,

 • rozbiórka betonowych czapek kominowych (komin K-1, K-2, K-3)

 • przemurowanie kominów poniżej dachu z cegły ceramicznej pełnej min. 15, wykonanie tynku cementowego (opcjonalnie cem.-wap.) na siatce Rabitza. (komin K-1,K-2, K-3)

 • przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 (komin K-1, K-2, K-3)

 • wykonanie betonowych czapek kominowych o gr. 7 cm na kominach K-1,K-2, K-3

 • wydłużenie okapu z dwóch stron od ścian szczytowych na min. 30 cm.

 • wykonanie deskowania pełnego – deski gr. 25 mm

 • ułożenie papy wierzchniego krycia na deskowaniu

 • wykonanie kontrłat i łat

 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej (obróbki dachu, kominów , lukarny)

 • wykonanie nowej podbitki okapów z desek

 • montaż rynien dachowych , półokrągłych o śr. 15 cm, prefabrykowane z blachy powlekanej,

 • montaż rur spustowych, okrągłych o śr. 12 cm prefabrykowane z blachy powlekanej,

 • pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym,

 • montaż wyłazów dachowego fabrycznie wykończonych,

 • montaż stopni i ław kominiarskich ,

 • montaż płotka przeciwśniegowego od strony frontowej i tylnej

 • obudowa lukarny od strony frontowej

   

ELEWACJA

 • częściowe odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cem.- wap. na elewacjach,

 • wykonanie tynku podkładowego (rapówka)

 • wykonanie wieńca żelbetowego wokół budynku pod belkami stropowymi,

 • naprawa pęknięć muru np. na szczycie budynku, w nadprożach w systemie HELIFIX bądź innym równoważnym,

 • wkucie i przełożenie elementów istniejących przewodów na elewacji budynku, w peszlu,

 • ocieplenie ścian elewacyjnych płytami styropianowymi EPS 80-038 o gr. 13 cm, FASADA

 • wykonanie tynku silikatowo – silikonowego powyżej cokołu

 • wykonanie tynku mozaikowego , żywicznego – na cokołach,

   

STOLARKA WSPÓLNA

 • wymiana stolarki wspólnej „02” szt. 14, „03” szt.1, „08” szt.2, „09” szt. 4, „010” szt. 1, „011 – szt 2, „012” - szt 1, „013 – szt 2, wg wykazu stolarki

 • wymiana naświetli górnych nad drzwiami szt. 2,

 • wymiana drzwi do piwnicy „D3” - szt. 1

 • wymiana parapetów z blachy powlekanej,

 

STOLARKA MIESZKAŃ

 

- wymiana okien wg wykazu: „01” szt 13, „04” - szt 2, „06” szt. 2

ROBOTY POZOSTAŁE

 • naprawa i wykonanie nowych opasek wokół budynku w ilości zgodnej z kosztorysem

 • naprawa schodów zewnętrznych

   

Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , projekcie arch. - bud., oraz przedmiarze robót .

2.2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu

zamówienia.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy,

2.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na

wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat . Gwarancja jakości obowiązuje od

chwili odbioru końcowego robót

2.6. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

2.7. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany

jest wykazać , że w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty

budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone

2.8. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi

robotami przez kierownika robót

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj.

       • kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)

        wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

2.9. Dokumentacja ( Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, Projekt arch. - bud.) załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy - znajdują się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-200 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe

2.10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją

odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być

konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania

zamówienia.

2.11. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia

jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami

Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi

zmianami).

2.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z

obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o

ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)

2.13. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace

uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

2.14. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia

prac remontowych w tym za prawidłowe zabezpieczenie dachu w przypadku wystąpienia

opadów deszczu.

 

3. Termin wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.09.2019r.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:

a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).

b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).

f) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) Zał. Nr 3

g) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania - - - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (Załącznik nr 4 )

h) Oświadczenie, że osoba/(y), o której/(ych) mowa w ppkt „g” posiada/(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) (Załącznik nr 5 ). Wykonawca zamiast w/w oświadczenia może dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.

  j) Parafowany wzór umowy z załącznikiem .( Zał. nr 6)

  k) Kosztorys ofertowy- szczegółowy

 

 

5. Sposób przygotowania oferty.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe

spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.

 1. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.

7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem Remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej”oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :

Remont budynku mieszkalnego , wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej”

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

 

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną ,ustali cenę ryczałtową oferty. Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową.

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych ich wartość zostanie określona w oparciu o złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-

 • koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .6 )

 • koszty podłączenia do instalacji elektrycznej i wodociągowej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

 • koszty zajęcia pasa drogowego (zgodnie z warunkami określonymi w decyzji GDDKIA z dnia 27.05.2015r – w załączniku)

   

 1. Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 2. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 6 ).

 4. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.

9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

 

 1. Ocena ofert .

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę , dołączone referencje, udzieloną gwarancję.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02.2019r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 

9. Zakończenie postępowania :

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.

 2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,

b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy

2/ Oświadczenie Wykonawcy

3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

4/ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia

5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

6/ Wzór umowy

7/ Przedmiary robót

8/ Projekt arch.-bud. cz. I i II

9/ STWiORB

 

Projekt arch.-bud., Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12 230 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 lut 2019 13:54
Data opublikowania: piątek, 8 lut 2019 14:27
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 468 razy