BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Tomasza Surowciec reprezentującego TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., O/Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok z dnia 22-01-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 o długości ok. 400m wraz z sześcioma złączami kablowymi nN. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 323, 324/5, 324/13, 324/14, 324/8, 324/3, 324/7, 324/11, 324/11, 325, 332, 378, 281, 276, 275 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy, w tym mapami z przebiegiem trasy sieci elektroenergetycznej, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00  (tel. /87/ 424 13 63). Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: piątek, 25 sty 2019 11:26
Data opublikowania: piątek, 25 sty 2019 11:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2019 10:09
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 183 razy