BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.15

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 38 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750, na działkach o nr geod. 141, 161/1, 362/3 (obręb Orłowo), 35, 21/1, 17/2,94/1, 91 (obręb Zabielne), gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, wydane zostało postanowienie z dnia 18-01-2019 r. znak: BiRG.6220.15.2018.14 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z wnioskiem o zmianę decyzji, zmiana polega na ujęciu do zakresu przedsięwzięcia działek drogowych nr 94/1, 91 (obręb Zabielne), gmina Biała Piska.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją w tym, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Orłowo, Zabielne.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 18 sty 2019 12:13
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 12:15
Data przejścia do archiwum: środa, 6 lut 2019 08:32
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 178 razy