BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Piotra Krasowskiego działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 10-01-2019 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV składającej się z linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowych nn-0,4kV i złączy kablowych nn-0,4kV.
Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 71/2, 68 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska, na działkach o numerach geodezyjnych 204/1, 204/2, 255, 135, 257/3, 254/1, 117, 118, 119, 121, 134, 133/1, 133/2, 132, 123/2, 123/1, 131, 125, 127, 227, 130, 129, 254/2, 168/1, 172/2, 172/1, 168/4, 168/3, 167/11, 166/7, 126, 173, 175, 115, 128, 261, 174, 277, 29/2, 27, 224/2, 26/1, 114/1, 128, 29/1, 24, 30, 112, 113, 114/2, 223, 31, 32, 111, 110, 34/2, 33, 108, 109, 34/1, 107/1, 106, 107/2, 107/3, 36, 35, 39/7, 39/3, 38/2, 38/4, 38/5, 37, 97, 98, 260, 259/1, 101, 102, 116, 136, 137, 138, 105/1, 103, 104/1, 139, 140, 141, 142/2, 143, 229, 88, 84/2, 84/1, 144  w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy, w tym mapami z przebiegiem trasy sieci elektroenergetycznej, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00  (tel. /87/ 424 13 63). Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowościach Bełcząc, Szkody
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: czwartek, 17 sty 2019 12:51
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 13:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lut 2019 07:54
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 213 razy