BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2018

o dokonaniu zmian w decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: Pani Agnieszki Drewnowskiej reprezentującej DIGICOS S.A., ul. Sosnowa 10, 83-010 Jagatowo działającej z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., dokonano zmiany decyzją nr BiRG.6733.8.2018.1 z dnia 16-01-2019 r.
w decyzji nr BiRG.6733.8.2018 z dnia 14-11-2018 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 59/2
w obrębie ewidencyjnym Cibory, gmina Biała Piska:

w następujący sposób:
1/    Na stronie 2 w punkcie 3) orzeczenia decyzji zapis w zdaniu jak niżej:
    jest: ,,wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
•    wysokość konstrukcji (masztu) do 52 m ponad poziom terenu wraz z posadowieniem wieży oraz odgromnikiem,”

    zastąpić: ,,wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:
•    wysokość maksymalna planowanej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej do 55 m n.p.t.”
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
-    tablicach ogłoszeń w miejscowościach Cibory, Świdry Kościelne,
-    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl


Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: środa, 30 sty 2019 07:23
Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 08:58
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 171 razy