BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.18.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Tomasza Surowca reprezentującego TARE Sp. z o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., O/Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, w dniu 11-01-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN-0,4kV – długość ok. 550m wraz ze złączem kontrolno-pomiarowym nN. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 306/2, 801/4, 801/5 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto oraz na działkach o numerach geodezyjnych 191/2, 191/5, 191/6, 496, 500/1 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 11 sty 2019 11:34
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2019 11:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sty 2019 08:41
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 184 razy