BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.13

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 i art. 87 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Pawła Wysockiego reprezentującego Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki, ul. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz działającego w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750, na działkach o nr geod. 141, 161/1, 362/3 (obręb Orłowo), 35, 21/1, 17/2, gmina Biała Piska.
Zgodnie z wnioskiem, zmiana polega na ujęciu do zakresu przedsięwzięcia działek drogowych nr 94/1, 91 (obręb Zabielne), gmina Biała Piska. Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Orłowo, Zabielne,
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej Piskiej
mgr Beata Sokołowska

Data powstania: czwartek, 27 gru 2018 07:18
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2018 13:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2019 08:22
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 164 razy