BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na IV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę IV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej-  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 07 grudnia   2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I ponadplanowej, a zarazem III  Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 19 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 9. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 10. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady.
 11. Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia .
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej oraz prognozie długu.
 13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2019,
 2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019-2027,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018 – 2027,
 4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2018,
 5. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Biała Piska,
 6. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty i zasad ich promocji,
 7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2019 rok,
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2019 r.,
 9. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2019 r.,
 10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2019 r.

 

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Zbigniew Dąbkowski

Data powstania: środa, 19 gru 2018 13:59
Data opublikowania: środa, 19 gru 2018 14:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 07:39
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 607 razy