BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Macieja Czerwonko – reprezentującego Elektryczną Pracownię Projektowo-Inwestycyjną GRID Maciej Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 12-12-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 36, 66/30, 68/11, 68/29, 68/30 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: środa, 12 gru 2018 12:25
Data opublikowania: środa, 12 gru 2018 12:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 07:39
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 198 razy