BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udzielenie w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1 327 465,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

Ogłoszenie nr 500296024-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.

Gmina Biała Piska: Udzielenie w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1 327 465,00 zł na finansowanie planowanego deficytu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 646011-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Biała Piska, Krajowy numer identyfikacyjny 79067149000000, ul. Plac Adama Mickiewicza  25, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241350, 4241363, e-mail sslonawski@bialapiska.pl, faks 874 241 351.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1 327 465,00 zł na finansowanie planowanego deficytu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiRG ZP.271.23.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie1 327 465,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 00/100) na finansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją poniższych zadań: 1.Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi, 2.Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi, 3.Modernizacja drogi gminnej ulica Cicha w Białej Piskiej poprzez wymianę nawierzchni drogi, 4. Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej, 5. Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej: stopa procentowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1M. Wysokość stopy bazowej WIBOR 1M ustalana jest jako stawka średnia WIBOR dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres, w którym będzie obowiązywać. Do wyliczenia ceny należy przyjąć średnią stawkę dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego tj.: październik 2018 r. (WIBOR 1M - 1,64%). 3. Kredyt uruchomiony będzie jednorazowo (jedna transza) w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. (maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od złożonej dyspozycji - wymóg Zamawiającego stanowi kryterium pozacenowe) po podpisaniu umowy i złożonej dyspozycji. 4. Kredyt będzie wykorzystywany do dnia 13 grudnia 2018 roku. 5. Wykorzystanie kredytu bezgotówkowo. 6. Termin spłaty rat kredytu od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2025 roku w ratach płatnych w kwotach: a) 30.06.2021 r. – 100 000,00 zł b) 30.09.2021 r. – 100 000,00 zł c) 30.06.2022 r. – 100 000,00 zł d) 30.09.2022 r. – 100 000,00 zł e) od 30.06.2023 r. do 30.06.2025 r. – 100 000,00 zł /kwartalnie f) 30.09.2025 r. – 27 465,00 zł 7. Termin spłaty odsetek od dnia uruchomienia kredytu w ratach miesięcznych płatnych na koniec miesiąca. 8. Zamawiający nie przewiduje pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat i prowizji bankowych przy rozpatrzeniu, udzieleniu kredytu oraz w czasie trwania umowy. 9. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź części bez dodatkowych opłat i prowizji bankowych. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w okresie trwania umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. 12. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy. 13. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, deklaracja wystawcy weksla in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji). 14. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 190494.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
Email wykonawcy: centrala-bs.mikolajki@bankbps.pl
Adres pocztowy: ul. M. Kajki 7, 11-730 Mikołajki
Kod pocztowy: 11-730
Miejscowość: Mikołajki
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 163895.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163895.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183563.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: wtorek, 11 gru 2018 11:49
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2018 11:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 208 razy