BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.8

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w dniu 07-12-2018 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji z dnia 09-11-2018 r. nr BiRG.6220.13.2018.5 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o numerze geodezyjnym 64, obręb Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska (proj. Pogorzel Wielka II)” w następujący sposób:

w  sentencji oraz w uzasadnieniu decyzji zamiast:
„Elektrownia PV 16 Sp. z o. o.”
powinno być:
„Elektrownia PV 17 Sp. z o. o.”

Z treścią wydanego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: piątek, 7 gru 2018 12:10
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2018 12:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 gru 2018 07:28
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 153 razy