BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.15.2018

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Piotra Toliczenko – reprezentującego ElektroLinia Piotr Toliczenko - Bernatowicz, ul. Fabryczna 18/38, 15-483 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w dniu 14-11-2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa linii kablowej SN15kV i nN04kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z rozbiórką elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV i nN0,4kvV oraz stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji na części działki o numerze geodezyjnym 60, 61, 62, 66, 154, 156 w obrębie ewidencyjnym Łodygowo, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Łodygowo,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 14 lis 2018 14:16
Data opublikowania: środa, 14 lis 2018 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2018 10:18
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 179 razy