BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.6

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
 
Burmistrz Białej Piskiej
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09-11-2018 r. została wydana decyzja nr BiRG.6220.12.2018.5 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o numerze geodezyjnym 64, obręb Pogorzel Wielka, gmina Biała Piska (proj. Pogorzel Wielka II)”, ze względu na jego bezprzedmiotowość. Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami właściwych Organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Giżycku, można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 9 lis 2018 09:04
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2018 09:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 17 lis 2018 22:51
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 162 razy