BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.1.2018

o dokonaniu zmian w decyzji nr BiRG.6733.5.2018 z dnia 17-07-2018 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek: Biura Projektowego i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz działającego w imieniu Gminy Biała dokonano zmian w decyzji nr BiRG.6733.5.2018 z dnia 17-07-2018 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem na ul. Sikorskiego w Białej Piskiej. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 269, 275/5, 274/8 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto”,
poprzez:
-    zmianę zapisu dotyczącego rodzaju inwestycji i ujęcie jej w brzmieniu:  
„Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem - ul. Sikorskiego w Białej Piskiej na działkach o numerach geodezyjnych 269, 275/5, 274/8 i 277 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto”,
-    zmianę zapisu w ust. 2, lit. a), pkt. 3) tiret 6:
„wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej - ul. Sikorskiego o długości 490,0 m”
i zastąpienie go brzmieniem:
„przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w dz. geod. nr 269 i 275/5 oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w dz. geod. nr 277 o łącznej długości do 300 m z wbudowaniem wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, osadnika wstępnego, separatora lamelowego i wylotu odprowadzającego wody opadowe do rowu.”
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z treścią wydanej decyzji zmieniającej można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
-    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
-    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - http://bip.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 26 paź 2018 11:07
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2018 11:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lis 2018 11:02
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 337 razy