BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.16.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Tomasza Sawickiego –  reprezentującego SAWTECH Tomasz Sawicki, ul. Śniadeckiego 4/33, 18-400 Łomża działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
z dnia 12-10-2018 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji na działkach o numerach geodezyjnych 513/1, 513/3 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63)
Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2018 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2018 14:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lis 2018 13:23
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 143 razy