BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2018.8

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 04-10-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.9.2018.7 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na 65 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 65 DJP), w systemie chowu na głębokiej ściółce, na części działki o numerze ewidencyjnym 30/2, obręb Cwaliny, gmina Biała Piska, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 4 paź 2018 09:45
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2018 09:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2018 10:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 301 razy