BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.4

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Pawła Wysockiego reprezentującego Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki, ul. Gałczyńskiego 7/15, 12-200 Pisz działającego w imieniu Powiatowego Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750 na działkach o nr geod. 141, 161/1, 362/3 (obręb Orłowo), 35, 21/1, 17/2 (obręb Zabielne), gmina Biała Piska.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie:
•    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
•    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
•    na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Orłowo, Zabielne,

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: wtorek, 2 paź 2018 14:16
Data opublikowania: wtorek, 2 paź 2018 14:26
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2018 09:35
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 302 razy