BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.15.2018

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

ZAWIADAMIAM,
że na wniosek: Pana Piotra Toliczenko –  reprezentującego ElektroLinia Piotr Toliczenko - Bernatowicz, ul. Fabryczna 18/38, 15-483 Białystok działającego w imieniu PGE Dystrybucja S. A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok z dnia 28-09-2018 r. /data wpływu/ zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  budowa linii kablowej SN15kV i nN04kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z rozbiórką elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15kV i nN0,4kvV oraz stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji na części działki o numerze geodezyjnym 60, 61, 62, 66, 154, 156 w obrębie ewidencyjnym Łodygowo, gmina Biała Piska. W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63) Uwagi i wnioski prosimy składać na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Łodygowo,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - www.bialapiska.pl.

Z up. Burmistrza
Kierownik Referatu Budownictwa i Rozwoju Gminy
Sławomir Słonawski

Data powstania: wtorek, 2 paź 2018 14:08
Data opublikowania: wtorek, 2 paź 2018 14:11
Data przejścia do archiwum: środa, 24 paź 2018 09:35
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 293 razy