BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2018.8

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1405 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 25-09-2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BiRG.6220.7.2018.7 dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – obory na 111,5 DJP bydła opasowego, budowie zamkniętego zbiornika  na gnojówkę, budowie płyty gnojowej o powierzchni 400m² na działce o numerze ewidencyjnym 248/2, obręb Kożuchy, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: wtorek, 25 wrz 2018 14:30
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2018 14:40
Data przejścia do archiwum: środa, 3 paź 2018 07:21
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 284 razy