BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE

W oparciu o art. 49, art. 75, art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 21-09-2018 r. zostało wydane postanowienie znak BiRG.6733.7.2017 o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej projektu w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych pod kątem czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) i czy jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o., nr projektu: PIS0801A, na działce o nr geodezyjnym 59/1, obręb Cibory,  gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanego postanowienia można się zapoznać w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej  w pokoju nr 9 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicach ogłoszeń w miejscowościach Cibory, Świdry Kościelne,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 13:40
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2018 10:03
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 258 razy