BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.14.2018.5

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 19-09-2018 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 39, 40 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża „Kaliszki V” położonego na działce o numerze geodezyjnym 5/37, obręb ewidencyjny Kaliszki, gmina Biała Piska, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie.” Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Giżycku w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Braun
Zastępca Burmistrza

Data powstania: środa, 19 wrz 2018 08:29
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 11:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2018 07:45
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 255 razy