BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XL Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) z w o ł u j ę  XL publiczną   Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień  27 września  2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej-  Referat Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej.

 

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII ponadplanowej, a zarazem XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 lipca 2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad VIII ponadplanowej, a zarazem XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia  2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
 8. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2018 r.
 9. Interpelacje i zapytania
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2018- 2027,
 2. zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na  rok 2018,
 3. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała Piska oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
 4. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,
 5. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na cele budowy infrastruktury komunikacyjnej,
 7. uchwalenia Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na  rok 2019.

 

13. Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 14 wrz 2018 09:44
Data opublikowania: piątek, 14 wrz 2018 09:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2018 08:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 145 razy