BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2018.6

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 13-09-2018 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego – obory na 111,5 DJP bydła opasowego, budowa zamkniętego zbiornika  na gnojówkę, budowa płyty gnojowej o powierzchni 400m² na działce o numerze ewidencyjnym 248/2, obręb Kożuchy, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.” Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni
w Giżycku  w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

Burmistrz Białej Piskiej
mgr inż. Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2018 13:53
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2018 13:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2018 07:40
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 266 razy