BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska.

Ogłoszenie nr 500218905-N-2018 z dnia 12-09-2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Piskiej: Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604942-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Piskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 51137285500000, ul. ul. Sikorskiego  4, 12230   Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 239 858, e-mail wiktor.burzynski@gmail.com, faks 874 239 858.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialapiska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Ochotnicza Straż Pożarna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego. Dane techniczne samochodu pożarniczego jakie winien spełniać: Podwozie : a) moc silnika – min. 200 kW, b) napęd – 4x4 – uterenowiony, resory, blokady mechanizmów różnicowych, stablizatory przechyłów, c) skrzynia biegów manualna, d) koła pojedyncze na osi przedniej, koła podwójne na osi tylnej, e) spełnienie czystości spalin – min. EURO-5, Kabina zespolona: a) 6 osobowa, b) w kabinie zamontowana klimatyzacja i radioodtwarzacz CD - sprzęt łączności radiowej ( min 2szt. Motoroli) lub równoważne, c) min. 2 latarki, d) uchwyty do aparatów powietrznych min. 4 szt. e) niezależne ogrzewanie kabiny załogi – Webasto, f) reflektor pogorzeliskowy, g) podest do łądowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem. Zabudowa ratowniczo-gaśnicza: a) konstrukcja i poszycie - stal nierdzewna, aluminium, nakładki kompozytowe, b) żaluzje aluminiowe, c) wszystkie półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości, d) palety, regały uchylne lub uchylno wysuwne, e) dach zabudowany wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, zamocowanie do drabiny, zamocowanie do sań lodowych, zamocowanie do drabinek nasadowych, f) układ schowków – do uzgodnienia z Zamawiającym, g) podesty uchylne otwierane, h) mocowanie do sprzętu pożarniczego w schowkach (mocowanie pił, prądownic, rozdzielaczy). Zbiornik wody i środka pianotwórczego: a) zbiornik wody o pojemności – min. 2500l (kompozytowy), b) zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – min. 250l (kompozytowy). Układ wodno-pianowy: a) autopompa dwuzakresowa, b) autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, c) linia szybkiego natarcia o długości węża min. 50 mb z prądownicą wysokociśnieniową i nakładką do piany, przedmuch linii sprężonym powietrzem, d) działko wodno-pianowe z nakładką do piany, e) dozownik środka pianotwórczego ręczny (3% i 6%). Instalacja elektryczna: a) oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (Lampa Zespolona „Straż”-LED) z nagłośnieniem min. 200W, manipulator na przewodzie z funkcją dzień i noc), b) min. dwie lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu na masce, c) oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne min. - 6szt i listwy LED nad żaluzjami), d) niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy - Webasto sterowanie z kabiny. Wymiary pojazdu wraz z osprzętem: a) długość max.8300 mm, b) szerokość max. 3000 mm, c) wysokość-max. 3400 mm. Zamontowane wyposażenie standardowe: a) w przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy z miejsca obsługi. Włączniki są aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym, b) układ do ładowania akumulatorów pojazdu z wyrzutnikiem samo-rozłączalne w momencie rozruchu silnika, z ładowarką zamontowaną na samochodzie, z gniazdem 230V z wtyczką i przewodem, c) pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy typu LED, d) agregat prądotwórczy min.2,5 kVA, e) wyciągarka elektryczna - uciąg min. 8 t. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu wydelegowanych przedstawicieli Zamawiającego min. 6 osób w siedzibie Zamawiającego. Miejsce dostawy – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska. Dostawa odbędzie się transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5. Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 609756.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar" Sp. z o. o.
Email wykonawcy: przetargi@bocar.com.pl
Adres pocztowy: Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 784740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 784740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 784740.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 11:45
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 11:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:45
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 339 razy