BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Pawłocin oraz Orłowo.

Biała Piska, dnia 07.09.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.21.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Pawłocin oraz Orłowo” wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o. o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz.

 

Zadanie pierwsze  

Modernizacja drogi gminnej w Pawłocinie – I Etap od km 0+000 do km 0+500

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę  złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

  1. Cena – 60,00 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt.

 

Zadanie drugie

Modernizacja drogi gminnej w Orłowie – II Etap od km 0+000 do km 0+432

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę  złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

  1. Cena – 60,00 pkt.
  2. Okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: piątek, 7 wrz 2018 07:49
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2018 07:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:44
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 306 razy