BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Biała Piska” Zadanie drugie – Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skarżyn dz. nr 51/2

Biała Piska, dnia 05.09.2018 r.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.20.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Biała Piska” Zadanie drugie – Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skarżyn dz. nr 51/2 wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  1. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
    ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno,
  2. APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 3-go Maja 85,
    37-500 Jarosław

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia dla Zadania drugiego ofertę nr 2 złożoną przez:

APIS POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. 3-go Maja 85

37-500 Jarosław

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

  1. cena – 60,00 pkt.
  2. okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Okres

Gwarancji

Łączna liczba punktów

 

1.

NOVUM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Bolesława Chrobrego 1

12-100 Szczytno

58,89  pkt.

40,00 pkt.

98,89 pkt.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 5 wrz 2018 13:15
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2018 13:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2019 12:44
Opublikował(a): Ewa Zyskowska
Zaakceptował(a): Ewa Zyskowska
Artykuł był czytany: 219 razy