BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

,,Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Piskiej”

Biała Piska, dnia 31.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ,,Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Białej Piskiej”
wpłynęła 1 oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar”  Sp.z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263  Wrzosowa
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar”  Sp.z o.o.
Korwinów ul. Okólna 15, 42-263  Wrzosowa

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki formalno - prawne i merytoryczne, jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
w/w zadania.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium
A. Cena – 60 pkt.
B. Okres gwarancji – 40 pkt.
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a  ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Ochotniczej straży Pożarnej w Białej Piskiej oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –http://bip.bialapiska.pl

Data powstania: piątek, 31 sie 2018 12:42
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2018 12:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2018 07:13
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 184 razy