BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego , remiontu budynku WM położonej w Białej Piskiej prtzy ul. Warszawskiej 16

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

 

Znak sprawy 08/ZEC/WM/2018                                                                                                                                Biała Piska, dnia 30.08.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu remontowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie przy ul. Warszawskiej 16 w Białej Piskiej

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Warszawska 16 w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu remontowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na ww. obiekcie .

 

 

 1. Informacje ogólne

   

 1. Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Warszawska 16

12-230 Biała Piska

NIP 849-14-80-024

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :

   • Jan Bąbka

   • Wiesław Brzozowy

 

 1. Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę .

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

 • prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do

akceptacji zamawiającego

 • projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych jeśli będzie wymagana

przepisami prawa budowlanego.

 • uszczegółowionego projektu budowlano- wykonawczego

 • szczegółowego przedmiaru robót

 • kosztorysu inwestorskiego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389)

 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • audytu remontowego – audyt musi spełniać wymagania do przyznania premii

remontowej oraz zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w

tym zakresie

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wzmagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi.

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w techniczne tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej)

 2. Opracowanie projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach , a kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, przedmiar robót w 1 egzemplarzu , specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach, audyt energetyczny w 2 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.

 3. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.

 5. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.

 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

 7. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.

 8. Termin realizacji zamówienia 21 dni od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

 9. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

 

II . Informacje szczegółowe:

 

 1. W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie min. :

  - wymiana pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę. (alternatywnie blacha trapezowa) z elementami wyposażenia dachu oraz przebudową kominów z cegły

- remont i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu w zakresie niezbędnym.

- wymiana obróbek blacharskich

- docieplenie styropianem ścian zewnętrznych

- remont schodów zewnętrznych - frontowych

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w kuchniach i łazienkach lok. Nr 1 i 4

- wykonanie opaski wokół budynku

- wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac wynikających z założeń projektowych

 

III. Kryterium wyboru oferty :

 

100% - cena

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, oddzielnie dla dokumentacji projektowo – kosztorysowej , oraz audytu remontowego – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

IV. Wymagane dokumenty

 • druk oferty

 • parafowany projekt umowy

 • kopia aktualnych uprawnień projektowych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa

 

V. Miejsce , sposób i termon składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.09.2018r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem :

 • poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 • pocztą elektroniczną na adres e mail: zecbp@interia.pl

lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

 

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.

 

VI. Załączniki

 

 • druk oferty

 • projekt umowy

 • mapa poglądowa w skali 1: 500

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 sie 2018 10:30
Data opublikowania: czwartek, 30 sie 2018 11:02
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 233 razy