BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wod. - kan. w budynku WM - ul. Słowackiego 7 Biała Piska

Inwentaryzacja techniczna instalacji sanitarnej

 

Biała Piska dnia 20.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Na wykonaniem inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnej tj. wod.-kan, dla budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Słowackiego 7, 12-230 Biała Piska

NIP 849-14-79-647

 

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska jako Zarządca nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 7, zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia do złożenia ofert na wykonanie wymienionej dokumentacji technicznej dla ww. budynku.

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wod.-kan.

 2. Opracowanie dokumentacji powinno zawierać :

a) rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesioną istniejącą instalacją wod.-kan.

b) opis istniejącej instalacji

 1. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej.

 2. Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

 

Termin realizacji – 28.09.2018r. do godziny 14.00

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY – oferta powinna zawierać

 

  1. zakres opracowania

  2. określenie wysokości wynagrodzenia – Wykonawca określi cenę oferty netto

jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone

w zapytaniu ofertowym. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i

niezmienną przez cały czas trwania umowy.

  1. termin wykonania usługi

  2. adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, aktualne zaświadczenie o działalności

gospodarczej, numer NIP, REGON

  1. oferta winna być opatrzona pieczątką Wykonawcy, datą sporządzenia.

    

    

V. OCENA OFERTY :

Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena (100 %)

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 30.08.2018r do godz. 15.00

 

VII. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę można złożyć w formie :

 • pisemnej: na adres ; Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

 • w wersji elektronicznej na e-mail: zecbp@interia.pl

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 425-92-64 , 508197020, lub drogą elektroniczną.

 

Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2018 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2018 10:33
Data edycji: poniedziałek, 20 sie 2018 10:35
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 604 razy
Ilość edycji: 1